Culoarea capacului indică culoarea conținutului.

Este o vopsea de calitate superioară preparată după o formulă germană care formează după aplicare o peliculă uniformă cu aspect lucios și uscare rapidă. Se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor din metal, lemn și zidărie precum și în cazul tuturor suprafețelor care pot fi acoperite prin pulverizare, aflate atât la interior cât și la exterior.

Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricației inscripționată pe recipient.

 

Fisa cu date de securitate poate fi consultata aici

Vopsea spray Galben Sport 41A 450ml NOXARO

Cod SKU: NXVPS014
19,00leiPreț
inclus TVA |

P280 Purtaţi mănuși de protecţie si echipament de protecţie a feţei.

H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H302 + H312 Nociv în caz de înghiţire sau contact cu pielea.

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul.

P501 Eliminaţi recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.

Conține substanțe periculoase: toluen, ester etilic, butan.

NUMĂR DE IDENTIFICARE: UN1954