Culoarea capacului indica culoarea continutului.

Este o vopsea de calitate superioara preparata dupa o formula germana care formeaza dupa aplicare o pelicula uniforma cu aspect lucios si uscare rapida. Se utilizeaza pentru protectia si decorarea suprafetelor din metal, lemn si zidarie precum si in cazul tuturor suprafetelor care pot fi acoperite prin pulverizare, aflate atat la interior cat si la exterior.

Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricatiei inscriptionata pe recipient

 

Fisa cu date de securitate poate fi consultata aici

Spray lac protectie transparent 450ml NOXARO

Cod SKU: NXVPS032
19,00leiPreț
inclus TVA |

P280 Purtaţi mănuși de protecţie si echipament de protecţie a feţei.
H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. H302 + H312 Nociv în caz de înghiţire sau contact cu pielea.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul.
P501 Eliminaţi recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.
Conține substanțe periculoase: toluen, ester etilic, butan.
NUMĂR DE IDENTIFICARE: UN1954